تحصیلات PDF چاپ ایمیل


(B.A) لیسانس علوم تربیتی ۱۳۶۷
(M.A) فوق لیسانس فلسفه تعلیم و تربیت ۱۳۷۱
(PH.D.) دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ۱۳۷۶

دانشگاه ايالتي ميشيگان-امريكا

فلسفه روش شناسي پژوهش در تعليم و تربيت

پسادكتري  Post-Doc

بهنگام کردن در دوشنبه ، ۲۶ تیر ۱۳۹۱ ، ۱۷:۰۰