سوابق اجرایی PDF Print E-mail
Written by bshabani   

‌رديف

نوع استخدام

تمام وقت يا پاره وقت

مرتبه دانشگاهي

سمت

تاريخ

جمع مدت

محل خدمت

از

تا

سال

ماه

1

رسمي

تمام وقت

استاد يار

رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

1377

19/6/ 1381

2

رسمي

تمام وقت

دانشيار

رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

24/8/1380

19/6/1381

-

10

دانشگاه فردوسي مشهد

3

رسمي

تمام وقت

دانشيار

فرصت مطالعاتي

28/6/1381

10/8/1382

دانشگاه تورنتو -  كانادا

4

رسمي

تمام وقت

دانشيار

مدير گروه علوم تربيتي

19/8/1383

22/8/1384

1

-

دانشگاه فردوسي مشهد

5

رسمي

تمام وقت

دانشيار-استاد

رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

6/7/1384

8/11/1385

1

دانشگاه فردوسي مشهد

6

رسمي

تمام وقت

استاد

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد

8/11/1385

تاكنون

دانشگاه فردوسي مشهد