کارگاههای آموزشی PDF Print E-mail
Written by bshabani   

  • الگوهاي تدريس، ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاههاي شمال شرق كشور بيش از 15 مورد.
  • روش هاي پژوهش، ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاههاي شمال شرق كشور بيش از 15 مورد.
  • رويكرد روايي به شيوه هاي آموزش، ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاههاي شمال شرق كشور بيش از 15 مورد.
  • نظريه هاي روش شناسي و تحقيق در علوم انساني، ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاههاي شمال شرق كشور بيش از 15 مورد.