کارگاههای آموزشی PDF چاپ ایمیل

  • الگوهاي تدريس، ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاههاي شمال شرق كشور بيش از 15 مورد.
  • روش هاي پژوهش، ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاههاي شمال شرق كشور بيش از 15 مورد.
  • رويكرد روايي به شيوه هاي آموزش، ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاههاي شمال شرق كشور بيش از 15 مورد.
  • نظريه هاي روش شناسي و تحقيق در علوم انساني، ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاههاي شمال شرق كشور بيش از 15 مورد.
بهنگام کردن در شنبه ، ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ ، ۱۱:۵۵