مقالات علمی پژوهشی PDF Print E-mail
Written by bshabani   

مقالات منتشر شده در نشریاتعلمی پژوهشی نمایه شده  خارجی

ShabaniVaraki, B, Mohammadzadeh,L. Rahimnia, F. (2010) Norms of Science and Scientific Products in the Higher Education System; (A Case of Higher Education institute inIran) International Journal of Leadership in Education, In press  - English

ShabaniVaraki, Bakhtiar (2007).  A Reflection on Three Web-based Teaching Critical Thinking: Towards a compromise Approach, the Ankara University Journal of Educational Sciences, 8(1), pp15-27.   - English

ShabaniVaraki B. (2006) Higher Education and Globalization: Rethinking in universalism vs. particularism, international journal of the humanities, 4 (1) 27-32.    -   English

ShabaniVaraki B. and Earl, L. (2006) Math Modeling in Educational Research: An Approach to Methodological Fallacies, Australian Journal of Teacher Education, 31(2) 28- 37.  - English

ShabaniVaraki, b. and Earl, L. (2005) epistemic fallacy in educational research, the journal of issues of education, 28 (1) 285-295.     -  English

ShabaniVaraki B. (2003) epistemological beliefs and leadership style among school principals, international education journal, 4 (3) 224-231.     -   English

ShabaniVaraki, Bakhtiar (2007, December). Narrative Inquiry in Educational Research [36 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 8(1), Art. 4. Available at: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-07/07-1-4-e.htm [Date of Access: 01 03, 2007].

 

مقالات منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی داخلی

 

اسدالله زنگوئی , بختیار شعبانی ورکی , محمود فتوحی رودمعجنی , جهانگیر مسعودی(1389)،استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت , مطالعات تربیتی و روانشناسی-دانشگاه فردوسی مشهد , شماره11

بختیار شعبانی ورکی , صدیقه کاظمی,(1389 )،پژوهش کیفی: روش یا بوش , راهبرد , شماره 19

زهرا رحیم زادگان , بختیار شعبانی ورکی , سعید مرتضوی(1389 )، میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد , اصول بهداشت روانی , شماره 11 

مریم اخوتی , محمدرضا داورپناه , محمدحسین دیانی , بختیار شعبانی ورکی(1388 ) , تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه , مطالعات تربیتی و روانشناسی-دانشگاه فردوسی مشهد , شماره 10 ،

زهرا رحیم زادگان , بختیار شعبانی ورکی , امیرحسین کهن(1388 ) , بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس , علوم تربیتی و روانشناسی , شماره 5، 

امیرحسین کهن , بختیار شعبانی ورکی , فریبرز رحیم نیا (1388 )، باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی , پژوهش و برنامه ریزى در آموزش عالى

بختیار شعبانی ورکی , رضا محمدی چابکی (1388)،تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران , تعلیم و تربیت , شماره 24 ،

دکتر علی حسین قاسمی , محمدحسین دیانی , محمدرضا داورپناه , بختیار شعبانی ورکی(1387 )، هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران , مطالعات تربیتی و روانشناسی-دانشگاه فردوسی مشهد , شماره 8 ،

بختیار شعبانی ورکی(1386)  , رضوان حسين قلي زاده , تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان , دانشور

بختیار شعبانی ورکی ,(1386 )هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی , نامه فلسفی , شماره 13 

بختیار شعبانی ورکی , اشرف محمد یاری ,(1386 )چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد , تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی-دانشگاه بیرجند , شماره 1 ،

بختیار شعبانی ورکی(1386) رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی , نوآوری های آموزشی 2 ،

شعباني‌وركي، بختيار (1386)، هرمنوتيك: بنيادي روش شناسي بر پژوهش در علوم انساني، نشريه نامه فلسفي مفيد، دانشگاه مفيد.

شعباني‌وركي، بختيارو آهنچيان (1386) رهبري دانشگاهي و سرمايه اجتماعي: رويكردي جامعه شناختي به مديريت آموزشي، نشريه انديشه هاي نوين تربيتي، دانشگاه الزهرا.

شعباني‌وركي، بختيار، قاسمي و  ديگران (1386) استاندارد سواد اطلاعاتي، فصلنامه مطالعات تربيتي و روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد.

شعباني‌وركي، بختيار، بذرافشان و ديگران (1386) كاربرد الگوي سايبرنتيك در مديريت آموزش عالي،  فصلنامه مطالعات تربيتي و روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد،

شعباني‌وركي، بختيار (1386) تحول باور هاي معرفت شناختي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشور رفتار، تهران،  دانشگاه شاهد،

شعباني‌وركي، بختيار  و  حسین قلی زاده، رضوان (1384) نسبت ميان فرايند تبديل دانش و فرهنگ سازماني در دانشگاه فردوسي ، مشهد، مطالعات تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، سال سوم، شماره 1

شعباني‌وركي، بختيار (1380) تصوير ويژگي‌هاي دانش‌آموزان خلاق در آئينه تحقيقات، مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره 14.

شعباني‌وركي، بختيار (1379) جنبه‌هاي فلسفي تعليم و تربيت. فصلنامه علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد. شماره 4، 42-. 58

شعباني‌وركي، بختيار (1379) سبب‌شناسي عضويت در تشكل‌هاي دانش‌آموزي.فصلنامه علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد. شماره 3، 30-43

شعباني‌وركي، بختيار و طاهره جاويدي (1378) مديريت مبتني بر TOSIDPAR: رويكرد نويني براي مقابله با جزم‌گرايي در مديريت آموزشي، تك‌نگاشت 9، تهران، پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش

شعباني‌وركي، بختيار (1378) جايگاه رويكردهاي ياددهي يادگيري مكاتب رفتارگرايي، شناخت‌گرايي و انسانگرايي در نظام آموزشي، پژوهش‌هاي تربيتي، تهران مؤسسه تحقيقات تربيتي دانشگاه تربيت معلم.

شعباني‌وركي، بختيار (1378) تاملي در عملكرد ذهن بشر: در جستجوي يك الگو، مجله علوم‌تربيتي و روان‌شناسي، شماره 1، بهار، مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه فردوسي، ص 80 71.

شعباني‌وركي، بختيار (1377) رويكردي فرا تحليلي به نظريه‌هاي تربيت‌ ديني، نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي، پاييز و زمستان، ص 268 245.

شعباني‌وركي، بختيار (1377) درآمدي بر مراحل تربيت در قرآن كريم، نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي، بهار و تابستان، ص 104 79.

شعباني‌وركي، بختيار و جاويدي، طاهره (1376) پرورش بينش علمي در پرتو روش تدريس راهبردي، تك نگاشت 8، پرورش بينش علمي در آموزش و پرورش، تهران، واحد انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش، ص 148 139.

شعباني‌وركي، بختيار (1373) تربيت در نهج‌البلاغه،‌ پيوند، 179-177، تهران، انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران، ص 39 23.

شعباني‌وركي، بختيار (1372) ضرورت ارزشيابي تكويني در فرايند تدريس، پيوند، 164، تهران انجمن اولياء‌ و مربيان جمهوري اسلامي ايران، ص.

كليفورد، مارگرت (1371) دانش‌آموزان نيازمند چالشند نه موفقيت آسان، ترجمه بختيار شعباني‌وركي و طاهره جاويدي، پيوند، 155 53 -، تهران، انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران، ص 89 79.