مقالات علمی پژوهشی PDF چاپ ایمیل

مقالات منتشر شده در نشریاتعلمی پژوهشی نمایه شده  خارجی

ShabaniVaraki, B, Mohammadzadeh,L. Rahimnia, F. (2010) Norms of Science and Scientific Products in the Higher Education System; (A Case of Higher Education institute inIran) International Journal of Leadership in Education, In press  - English

ShabaniVaraki, Bakhtiar (2007).  A Reflection on Three Web-based Teaching Critical Thinking: Towards a compromise Approach, the Ankara University Journal of Educational Sciences, 8(1), pp15-27.   - English

ShabaniVaraki B. (2006) Higher Education and Globalization: Rethinking in universalism vs. particularism, international journal of the humanities, 4 (1) 27-32.    -   English

ShabaniVaraki B. and Earl, L. (2006) Math Modeling in Educational Research: An Approach to Methodological Fallacies, Australian Journal of Teacher Education, 31(2) 28- 37.  - English

ShabaniVaraki, b. and Earl, L. (2005) epistemic fallacy in educational research, the journal of issues of education, 28 (1) 285-295.     -  English

ShabaniVaraki B. (2003) epistemological beliefs and leadership style among school principals, international education journal, 4 (3) 224-231.     -   English

ShabaniVaraki, Bakhtiar (2007, December). Narrative Inquiry in Educational Research [36 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 8(1), Art. 4. Available at: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-07/07-1-4-e.htm [Date of Access: 01 03, 2007].

 

مقالات منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی داخلی

 

اسدالله زنگوئی , بختیار شعبانی ورکی , محمود فتوحی رودمعجنی , جهانگیر مسعودی(1389)،استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت , مطالعات تربیتی و روانشناسی-دانشگاه فردوسی مشهد , شماره11

بختیار شعبانی ورکی , صدیقه کاظمی,(1389 )،پژوهش کیفی: روش یا بوش , راهبرد , شماره 19

زهرا رحیم زادگان , بختیار شعبانی ورکی , سعید مرتضوی(1389 )، میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد , اصول بهداشت روانی , شماره 11 

مریم اخوتی , محمدرضا داورپناه , محمدحسین دیانی , بختیار شعبانی ورکی(1388 ) , تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه , مطالعات تربیتی و روانشناسی-دانشگاه فردوسی مشهد , شماره 10 ،

زهرا رحیم زادگان , بختیار شعبانی ورکی , امیرحسین کهن(1388 ) , بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس , علوم تربیتی و روانشناسی , شماره 5، 

امیرحسین کهن , بختیار شعبانی ورکی , فریبرز رحیم نیا (1388 )، باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی , پژوهش و برنامه ریزى در آموزش عالى

بختیار شعبانی ورکی , رضا محمدی چابکی (1388)،تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران , تعلیم و تربیت , شماره 24 ،

دکتر علی حسین قاسمی , محمدحسین دیانی , محمدرضا داورپناه , بختیار شعبانی ورکی(1387 )، هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران , مطالعات تربیتی و روانشناسی-دانشگاه فردوسی مشهد , شماره 8 ،

بختیار شعبانی ورکی(1386)  , رضوان حسين قلي زاده , تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان , دانشور

بختیار شعبانی ورکی ,(1386 )هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی , نامه فلسفی , شماره 13 

بختیار شعبانی ورکی , اشرف محمد یاری ,(1386 )چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد , تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی-دانشگاه بیرجند , شماره 1 ،

بختیار شعبانی ورکی(1386) رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی , نوآوری های آموزشی 2 ،

شعباني‌وركي، بختيار (1386)، هرمنوتيك: بنيادي روش شناسي بر پژوهش در علوم انساني، نشريه نامه فلسفي مفيد، دانشگاه مفيد.

شعباني‌وركي، بختيارو آهنچيان (1386) رهبري دانشگاهي و سرمايه اجتماعي: رويكردي جامعه شناختي به مديريت آموزشي، نشريه انديشه هاي نوين تربيتي، دانشگاه الزهرا.

شعباني‌وركي، بختيار، قاسمي و  ديگران (1386) استاندارد سواد اطلاعاتي، فصلنامه مطالعات تربيتي و روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد.

شعباني‌وركي، بختيار، بذرافشان و ديگران (1386) كاربرد الگوي سايبرنتيك در مديريت آموزش عالي،  فصلنامه مطالعات تربيتي و روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد،

شعباني‌وركي، بختيار (1386) تحول باور هاي معرفت شناختي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشور رفتار، تهران،  دانشگاه شاهد،

شعباني‌وركي، بختيار  و  حسین قلی زاده، رضوان (1384) نسبت ميان فرايند تبديل دانش و فرهنگ سازماني در دانشگاه فردوسي ، مشهد، مطالعات تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، سال سوم، شماره 1

شعباني‌وركي، بختيار (1380) تصوير ويژگي‌هاي دانش‌آموزان خلاق در آئينه تحقيقات، مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره 14.

شعباني‌وركي، بختيار (1379) جنبه‌هاي فلسفي تعليم و تربيت. فصلنامه علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد. شماره 4، 42-. 58

شعباني‌وركي، بختيار (1379) سبب‌شناسي عضويت در تشكل‌هاي دانش‌آموزي.فصلنامه علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد. شماره 3، 30-43

شعباني‌وركي، بختيار و طاهره جاويدي (1378) مديريت مبتني بر TOSIDPAR: رويكرد نويني براي مقابله با جزم‌گرايي در مديريت آموزشي، تك‌نگاشت 9، تهران، پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش

شعباني‌وركي، بختيار (1378) جايگاه رويكردهاي ياددهي يادگيري مكاتب رفتارگرايي، شناخت‌گرايي و انسانگرايي در نظام آموزشي، پژوهش‌هاي تربيتي، تهران مؤسسه تحقيقات تربيتي دانشگاه تربيت معلم.

شعباني‌وركي، بختيار (1378) تاملي در عملكرد ذهن بشر: در جستجوي يك الگو، مجله علوم‌تربيتي و روان‌شناسي، شماره 1، بهار، مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه فردوسي، ص 80 71.

شعباني‌وركي، بختيار (1377) رويكردي فرا تحليلي به نظريه‌هاي تربيت‌ ديني، نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي، پاييز و زمستان، ص 268 245.

شعباني‌وركي، بختيار (1377) درآمدي بر مراحل تربيت در قرآن كريم، نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي، بهار و تابستان، ص 104 79.

شعباني‌وركي، بختيار و جاويدي، طاهره (1376) پرورش بينش علمي در پرتو روش تدريس راهبردي، تك نگاشت 8، پرورش بينش علمي در آموزش و پرورش، تهران، واحد انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش، ص 148 139.

شعباني‌وركي، بختيار (1373) تربيت در نهج‌البلاغه،‌ پيوند، 179-177، تهران، انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران، ص 39 23.

شعباني‌وركي، بختيار (1372) ضرورت ارزشيابي تكويني در فرايند تدريس، پيوند، 164، تهران انجمن اولياء‌ و مربيان جمهوري اسلامي ايران، ص.

كليفورد، مارگرت (1371) دانش‌آموزان نيازمند چالشند نه موفقيت آسان، ترجمه بختيار شعباني‌وركي و طاهره جاويدي، پيوند، 155 53 -، تهران، انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران، ص 89 79.

 

بهنگام کردن در يكشنبه ، ۲۱ آذر ۱۳۸۹ ، ۱۱:۴۲