کتب PDF Print E-mail
Written by bshabani   


  • مهر محمدي، محمود، شعباني‌وركي، بختيار و ديگران (1386)   اشكال پژوهش در برنامه درسي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در حال چاپ.

  • شعباني‌وركي، بختيار (1385)  منطق پژوهش در علوم تربيتي: جهت گيري جديد، مشهد، انتشارات به نشر.

  • اسكات، ديويد (1383) رئاليسم و پژوهش تربيتي ، ترجمه بختيار شعباني وركي و شجاع رضوي، تهران، انتشارات دبيزش.

  • گريز، آرنولد (1383) فلسفه تربيتي شما چيست؟ ترجمه بختيار شعباني‌وركي و همكاران، مشهد ، به‌نشر

  • هرست، پل ووايت،  پاتريسيا (1381) فلسفه آموزش و پرورش : موضوعات اصلي در سنت تحليلي، ترجمه بختيار شعباني وركي و شجاع رضوي، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي

  • گروه مولفان (1381) آموزش‌ و پرورش كيفي فراگير،ترجمه بختيار شعباني وركي و همكاران، مشهد، انتشارات به‌نشر

  • شعباني‌وركي، بختيار (1379) رويكردهاي ياددهي – يادگيري (مفاهيم، بنيادها و نظريه‌ها) چاپ اول، مشهد، انتشارات آستانقدس رضوي ،به‌نشر

مهر محمدي، محمود
، شعباني‌وركي، بختيار و ديگران (1386)   اشكال پژوهش در برنامه درسي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در حال چاپ.