سایر فعالیتهای حرفه ای PDF Print E-mail
Written by bshabani   

 

 • عضو هيات تحريريه Journal of appliecd sciences ،

 • عضو هيات تحريه نشريه علوم تربيتي دانشگاه شيراز از سال 1385 تاكنون
 • عضو هيات تحريريه فصلنامه تعليم و تربيت اسلامي، دفتر حوزه و دانشگاه، از سال 1385 تاكنون
 • عضو هيات تحريريه مجله علوم‌تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد. از سال  تاكنون1376
 • عضو شوراي مشورتي نظارت و ارزيابي دانشگاه فردوسي مشهد. از سال 1377 تا 1378
 • عضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه فردوسي مشهد. از سال 1378 تا 1381
 • عضو كميته بهره‌وري دانشگاه فردوسي مشهد.از سال 1378 تا 1381
 • مدير مسئول مجله مطالعات تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، از سال 1383 تاكنون
 • عضو هيات تحريريه نشريه دانشور رفتار، از سال 1383 تاكنون
 • عضو شوراي تحقيقات آموزش و پرورش خراسان رضوي. از    1385 تاكنون
 • عضو كميسيون تخصصي پرورش شوراي تحقيقات آموزش و پررش استان خراسان. از 1377 تا 1381
 • - راهنمايي و مشاوره بيش از 30 پايان‌نامه كارشناسي ارشد و دكتري در رشته‌‌هاي مديريت آموزشي، برنامه‌ريزي آموزشي و فلسفه تعليم و تربيت.