لیست کتابها
ردیف عنوان کتاب شماره چاپ تاریخ آخرین انتشار انتشارات نویسندگان
1    منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی    اول    2007-02-20    به نشر    بختیار شعبانی ورکی
2    آموزش و پرورش کیفی فراگیر    اول    2003-03-02    به نشر    بختیار شعبانی ورکی,محمدحسین رئوفی,زهره امینیان حیدری,رجبعلی باقری,غلامرضا محمد زاده شریف,حسینعلی کوهستانی,بهروز مهرام,سیدجواد قندیلی
3    فلسفه تربیتی شما چیست؟    اول    2005-02-19    به نشر    بختیار شعبانی ورکی,لطفعلی عابدی,نعمت ا... موسی پور,طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,محمد رضا شجاع رضوی
4    رئالیسم و پژوهش تربیتی: چشم انداز ها و امکانات نوین    اول    2004-05-21    دبیزش    بختیار شعبانی ورکی,محمد رضا شجاع رضوی
5    فلسفه آموزش و پرورش    اول    2002-08-23        بختیار شعبانی ورکی,محمد رضا شجاع رضوی
6    رویکردهای یاددهی - یادگیری (مفاهیم بنیادها و نظریه ها)    اول    2001-02-19    به نشر    بختیار شعبانی ورکی
7    روش شناسی مطالعات برنامه درسی    اول    2009-03-14    سمت    محمود مهر محمدی
8    Innovation in the Teaching of Research Methodology: An Anthology of Case Histories    اول    2017-06-01    Lightning Source POD    بختیار شعبانی ورکی