ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    اصول و فلسفه آموزش و پرورش    
2    روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی    کارشناسی ارشد
3    َپایان نامه    کارشناسی ارشد
4    مکاتب فلسفی و آراء تربیتی    کارشناسی ارشد
5    اصول و مبانی آموزش و پرورش    کارشناسی
6    متون زبان خارجه - دربرنامه ریزی ‌آموزشی و درسی    کارشناسی
7    پروژه تحقیقاتی - سمینار    کارشناسی
8    فلسفه آموزش و پرورش    کارشناسی
9    اصول و مبانی آموزش و پرورش    کارشناسی
10    آموزش‌وپرورش‌ابتدائی‌وراهنمایی‌ومتوسطه    کارشناسی
11    روشها و فنون تدریس    کارشناسی
12    متون زبان خارجه - دربرنامه ریزی ‌آموزشی و درسی    کارشناسی
13    فلسفه تعلیم وتربیت    کارشناسی
14    استفاده ‌از روشهای‌ آماری‌ و پژوهشی‌ پیشرفته ‌در روانشناسی    کارشناسی ارشد
15    فلسفه ذهن    کارشناسی ارشد
16    روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی    کارشناسی ارشد
17    روشهای پیشرفته تدریس    کارشناسی ارشد
18    فلسفه آموزش وپرورش    کارشناسی ارشد
19    روشهای تدریس پیشرفته    کارشناسی ارشد
20    سمینار پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت    کارشناسی ارشد
21    مکاتب فلسفی و آراء تربیتی    کارشناسی ارشد
22    َپایان نامه    کارشناسی ارشد
23    متون زبان تخصصی - 1    کارشناسی ارشد
24    نظریات تربیتی ومکاتب فلسفی    کارشناسی ارشد
25    شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی    کارشناسی ارشد
26    روشهای تحقیق(روشهای تحقیق فلسفی )    کارشناسی
27    رساله    دکتری (Ph.D)
28    پژوهش در برنامه درسی (تحقیق کیفی)    کارشناسی ارشد
29    مکاتب فلسفی وبرنامه درسی    دکتری (Ph.D)
30    پژوهش کیفی دربرنامه درسی    دکتری (Ph.D)
31    راهبردهای یاددهی - یادگیری    دکتری (Ph.D)
32    روش های پژوهش در مدیریت    دکتری (Ph.D)
33    مکتب های فلسفی وآراتربیتی (1)    دکتری (Ph.D)
34    مکتب های فلسفی وآراتربیتی (2)    دکتری (Ph.D)
35    زبان تخصصی (1)    دکتری (Ph.D)
36    مکاتب فلسفی وبرنامه درسی    دکتری (Ph.D)
37    طراحی ومطالعه مسائل تربیتی    کارشناسی ناپیوسته
38    تحلیل اندیشه های تربیتی با تاکید بر تفکر اسلامی    کارشناسی ناپیوسته