لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    نظریه پایه ور برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران    دکتری (Ph.D)    کرامتی, انسی    2011-03-13
2    استلزامات طرح نظریه‌ای تربیتی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی    دکتری (Ph.D)    محّمدی چابکی, رضا    2011-06-26
3    مطالعه انتقادی «تربیت معنوی» در دنیای معاصر: مقایسه رویکردهای دینی و نوپدید در عرصه تربیت    دکتری (Ph.D)    باغ گلی, حسین    2011-10-03
4    کارپوشه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه: بنیادی برای طراحی برنامه درسی به روش هیوریستیک    دکتری (Ph.D)    آهنچیان, نرگس    2011-11-14
5    طراحی الگوی برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر معماری دانش در ایران    دکتری (Ph.D)    شکوهی فرد, حسین    2011-11-21
6    نیم‌رخ کلاس درس از دیدگاه هایدگر با تاکید بر اگزیستانسیل‌های دازاین: بررسی و نقد    دکتری (Ph.D)    ابوترابی, روزیتا    2012-03-12
7    بررسی میزان رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در طی سالهای 1386 تا 1390    کارشناسی ارشد    بهمن آبادی, سمیه    2012-05-02
8    راهبردهای راهنمایی رساله ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد: تحلیلی بر وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب    کارشناسی ارشد    محمدزاده قصر, اعظم    2012-06-26
9    بررسی رویکرد فضیلت محوری در اخلاق حرفه‌ای تدریس: تأملی بر دیدگاه‌های دیوید کار و علامه طباطبایی (ره)    دکتری (Ph.D)    امینی مشهدی, سمانه    2012-07-28
10    تبیین چگونگی تغییر دانش نظری و عملی معلمان در اجرای برنامه درسی جدید ریاضی دوره ی ابتدایی و دستاوردهایی برای برنامه درسی ضمن خدمت آنان    دکتری (Ph.D)    زرقانی, اعظم    2014-01-06
11    تربیت مبتنی بر تخیل: واکاوی فلسفی دیدگاه ماکسین گرین    دکتری (Ph.D)    عبدلی, افسانه    2014-01-13
12    نقد مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران بر اساس دیدگاه ابن سینا درباره انسان فرهیخته    دکتری (Ph.D)    صحبت لو, علی    2014-01-15
13    بازنگری در مبانی فلسفی دانش تکنولوژی آموزشی از منظر رویکردهای فلسفی تکنولوژی با تاکید بر دیدگاه فیلسوفان مکتب فرانکفورت    دکتری (Ph.D)    عبداللهی ارفع, محمد    2014-01-20
14    سیر تحول فلسفه تربیت معلم در ایران معاصر    دکتری (Ph.D)    داورپناه, ابوسعید    2014-04-29
15    تربیت اخلاقی کودکان سرور براساس آموزه های اسلام (آیات و روایات)    دکتری (Ph.D)    موحدی پارسا, فاطمه    2014-05-05
16    رویکردی پدیدارشناسانه به اخلاق پژوهش: تجربه زیسته دانشجویان دکتری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    لطفی, ملیحه    2014-06-25
17    یادگیری متجسد: رویکرد عصب پدیدارشناختی به ماهیت یادگیری و آموزش    دکتری (Ph.D)    بابایی, بیژن    2015-02-17
18    رویکرد فرارشته ای به برنامه درسی رشته عصب شناسی آموزشی در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران    دکتری (Ph.D)    بابادی, امین    2015-05-10
19    نسبت سیاست و تربیت در اندیشه امام خمینی (ره): سازواری قدرت و هدایت در تربیت اسلامی    دکتری (Ph.D)    همتی فر, مجتبی    2016-01-11
20    توانمندسازی در فرایند راهنمایی رساله: تجربه زیسته دانشجویان دکترای ورودی سال تحصیلی 91-93دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    شکوری مغانی, سعید    2017-02-27
21    تفکیک ناپذیری عناصر تجربه در محیط یاددهی – یادگیری : گذر از عصب فلسفه چرچلند به عصب پدیدار شناسی وارلا    دکتری (Ph.D)    شرفی, حسین    2017-02-28
22    استلزام های تدوین نظریه برنامه درسی بر اساس رویکرد عصب پدیدارشناسی    دکتری (Ph.D)    هوشمند, علیرضا    2017-11-13